Phân chia di sản thừa kế, tài sản chung

Phân chia di sản thừa kế, tài sản chung

Khi ba mẹ tôi mất anh chị em chúng tôi gồm 06 người lập bảng phân chia tài sản thừa kế nội bộ chỉ có người cậu làm chứng. Sau đó chúng tôi đã thực hiện theo đúng bảng thỏa thuận này.