Phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Những lợi ích của áp dụng phân tích dữ liệu và báo cáo tài chính là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức và hạn chế. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm toán, cần có chiến lược, lộ trình đầu tư vào các công cụ phân tích dữ liệu, xây dựng văn hóa phân tích dữ liệu, tích hợp vào chương trình kiểm toán.