Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới đất liền

Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới đất liền

Chính phủ đặt ra mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng, miền...