Dành 13.682 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Dành 13.682 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, 13.682 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và 64.903 tỷ đồng từ các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ được dành cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025.