Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm trong kinh doanh du lịch

Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm trong kinh doanh du lịch

Nghiên cứu này được tiến hành dựa trên việc phân tích và tổng hợp kết quả nghiên cứu của 25 công bố khoa học ở trong và ngoài nước về mặt lý luận. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm trong kinh doanh du lịch. Dựa trên mô hình này, các nhà nghiên cứu có thể triển khai áp dụng để phân tích thực trạng phát triển sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn hạn chế khi chưa xem xét được các nhân tố bên ngoài tổ chức ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm.