Sửa đổi quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ

Sửa đổi quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ

Đây là một trong những quy định tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.