Dự kiến sửa đổi phí quản lý và giám sát chứng khoán

Dự kiến sửa đổi phí quản lý và giám sát chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, thay thế Thông tư số 272/2016/TT-BTC (ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính). Dự thảo bổ sung thu phí giám sát đối với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm; bổ sung quy định thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán.
Mức thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm

Mức thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm

Ngày 3/1/2020, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.