Sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố

Sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố

Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.