Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của dự án tài chính vi mô

Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của dự án tài chính vi mô

Từ ngày 14/2/2020, quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước.