Vận dụng nguyên tắc trách nhiệm giải trình trong định hướng sửa đổi mô hình kế toán công ở Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc trách nhiệm giải trình trong định hướng sửa đổi mô hình kế toán công ở Việt Nam

Trách nhiệm giải trình trong khu vực công là một khái niệm không mới, được sử dụng phổ biến trong các diễn ngôn chính trị, quản trị công, kế toán và tài chính nhưng nhận thức và hiểu đúng bản chất trách nhiệm giải trình như thế nào còn là vấn đề tranh cãi nhất là trong lĩnh vực kế toán. Nghiên cứu này phân tích và thảo luận các quan điểm khác nhau về trách nhiệm giải trình của kế toán khu vực công để từ đó rút ra nguyên tắc vận dụng trong việc định hướng xây dựng kế toán khu vực công tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.