Điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Đó là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Thông tư số 86/2021/TT-BTC ngày 6/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
Các khoản thu chi của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Các khoản thu chi của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Thông tư số 86/2021/TT-BTC ngày 6/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương nêu rõ các khoản thu, chi của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
Đề xuất mới về giới hạn cho vay của quỹ đầu tư phát triển địa phương

Đề xuất mới về giới hạn cho vay của quỹ đầu tư phát triển địa phương

Giới hạn cho vay đối với một dự án không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất... là đề xuất mới của Bộ Tài chính tại Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.