Kế toán hàng tồn kho của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Kế toán hàng tồn kho của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, một trong những quy định quan trọng của Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính là kế toán hàng tồn kho đối với Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Bài viết trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động kế toán hàng tồn kho đối với Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách và nêu ra một số vấn đề đáng lưu ý mà bộ phận kế toán cần nắm rõ để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó có quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (NSNN) là một trong những nội dung trọng tâm trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.