Xung đột lợi ích cổ đông và bảo vệ quyền lợi cổ đông theo pháp luật Việt Nam

Xung đột lợi ích cổ đông và bảo vệ quyền lợi cổ đông theo pháp luật Việt Nam

Xung đột lợi ích và quyền lợi cổ đông là câu chuyện hấp dẫn được khai thác bởi nhiều bài báo kể từ khi có thi trường chứng khoán Việt Nam. Theo thời gian, các qui định pháp lý có sự điều chỉnh để bảm bảo quyền lợi của cổ đông, sự tiến bộ của thị trường chứng khoán, lợi ích của chính phủ và hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế. Bài viết này nhằm mục đích phân tích lại thực trạng của chủ đề này và gợi mở một vài kiến nghị.