Huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh

Huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh

Nhằm góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”. Chiến lược cũng nêu rõ về huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh.
"Xanh hóa" các ngành kinh tế

"Xanh hóa" các ngành kinh tế

Đây là một trong những mục tiêu chính trong “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg.