Đo lường mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Đo lường mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng... đã đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng hiện đang ở ở mức trung bình cao.