Sở Thông tin Truyền thông Bắc Giang và Vietcombank Bắc Giang ký kết hợp tác

Sở Thông tin Truyền thông Bắc Giang và Vietcombank Bắc Giang ký kết hợp tác

Ngày 07/10/2021, tại trụ sở Vietcombank Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang với Vietcombank Bắc Giang.