Ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức trong thực thi công vụ để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.