Bộ Tài chính hướng tới thiết lập hệ thống Tài chính số

Bộ Tài chính hướng tới thiết lập hệ thống Tài chính số

Giai đoạn năm 2021-2025, Bộ Tài chính đặt mục tiêu xây dựng tài chính điện tử, tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở. Tới năm 2030, Bộ Tài chính phấn đấu thiết lập hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh.