Cách quản lý tài chính hiệu quả

Cách quản lý tài chính hiệu quả

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tỉ lệ tiết kiệm cá nhân đã tăng lên 20,5% trong tháng 1/2021, tăng hơn 13,4% so với tháng trước. Nhưng câu hỏi được đặt ra là có thể làm gì khác với khoản tiền tiết kiệm cá nhân này?