Kế toán về đo lường tài sản sinh học lĩnh vực nông nghiệp tại  Việt Nam

Kế toán về đo lường tài sản sinh học lĩnh vực nông nghiệp tại  Việt Nam

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đã trở thành ngôn ngữ kế toán toàn cầu. Hiện nay, đang có những khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và các quy định của Việt Nam về ghi nhận, đo lường giá trị của tài sản sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp. Bài viết này tập trung vào phân tích các quy định kế toán hiện hành của Việt Nam về đo lường tài sản sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp để thấy được những bất cập còn tồn tại khi mà Việt Nam chưa có chuẩn mực kế toán riêng cho lĩnh vực nông nghiệp.