Từ 10/9/2022, thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện theo quy định mới

Từ 10/9/2022, thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện theo quy định mới

Ngày 27/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.