Sớm trình Chính phủ Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Sớm trình Chính phủ Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đang thành lập Ban soạn thảo để chuẩn bị xây dựng Nghị định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo theo quy định. Đây là Nghị định phức tạp, liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực, các vị trí cán bộ.