Chung tay xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu

Chung tay xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu

Tại Hội nghị triển khai hoạt động thị trường trái phiếu năm 2023, đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) và trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Đất nước, nên tất cả các bên liên quan gồm các cơ quan quản lý, cơ quan vận hành và thành viên thị trường cần đồng tâm hiệp lực xây dựng và phát triển thị trường này.