Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trên thị trường chứng khoán?

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trên thị trường chứng khoán?

Ngày 30/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư này quy định rõ về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trên thị trường chứng khoán.
Quy định mới về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Quy định mới về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.