Chấn chỉnh việc hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và thực hiện Chương trình ưu đãi thuế

Chấn chỉnh việc hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và thực hiện Chương trình ưu đãi thuế

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1163/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để chấn chỉnh công tác hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 và Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021.