Khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước là một loại hình tín dụng đặc thù được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước ở trong giai đoạn đang phát triển, cần huy động một lượng vốn lớn có thời hạn dài để đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế.