Cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan nói chung và công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng là hết sức cần thiết để phù hợp với các chuẩn mực của Tổ chức Hải quan Thế giới.
Việt Nam xây dựng danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu theo Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022

Việt Nam xây dựng danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu theo Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022

Để thực hiện Nghị định thư của các nước ASEAN và Công ước HS, Việt Nam và các nước ASEAN đã tiến hành xây dựng Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN 2022, được chi tiết ở cấp độ 8 số và dựa trên phiên bản HS 2022 của Hệ thống hài hòa mô tả và mã số hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).