Hỗ trợ ngân sách nhà nước đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội?

Hỗ trợ ngân sách nhà nước đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội?

Hiện nay, kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm, ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Riêng đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do địa phương quản lý, ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao theo phân cấp ngân sách hiện hành.