Cơ cấu dân số và những ảnh hưởng tới phát triển kinh tế tại Việt Nam

Cơ cấu dân số và những ảnh hưởng tới phát triển kinh tế tại Việt Nam

Trong quá trình phát triển kinh tế, dân số đông sẽ vừa là một lợi thế, vừa là một điểm yếu đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Cơ cấu dân số đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển kinh tế quốc dân. Vì vậy, cần  xác định cơ cấu dân số của Việt Nam và mối quan hệ của cơ cấu dân số với phát triển kinh tế, từ đó có phương hướng và giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế đất nước.