Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Ngày 12/7/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó quy định rõ về việc nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ.