Chống rửa tiền qua máy ATM Bitcoin

Chống rửa tiền qua máy ATM Bitcoin

Hiện nay, các máy ATM Bitcoin còn thiếu các tiêu chuẩn tuân thủ về định danh khách hàng, và lỗ hổng này có thể biến máy trở thành phương tiện để rửa tiền hoặc cho các hoạt động bất hợp pháp.