Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch ra sức tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để góp phần tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.