Thúc đẩy liên kết vùng - đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới

Thúc đẩy liên kết vùng - đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có vị trí đặc biệt quan trọng, là nguồn động lực, đầu tàu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thời gian qua, các địa phương trong vùng đã đẩy mạnh hợp tác, liên kết để cùng phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch; tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục bằng các giải pháp đột phá, đồng bộ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động liên kết vùng.