“Vàng đen” biến dạng: Ai được hưởng từ giá dầu?

“Vàng đen” biến dạng: Ai được hưởng từ giá dầu?

Gần đây, dưới áp lực nhu cầu tiêu thụ suy giảm do dịch Covid-19, lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu thô có hiện tượng âm. Sau đó, giá dầu hồi phục, nhưng vẫn ở mức thấp kỷ lục nhiều năm. Trên bình diện vĩ mô, Việt Nam trở thành nước nhập siêu xăng dầu từ năm 2015 đến nay. Vì thế, giá dầu giảm góp phần giảm nhập siêu và tiết kiệm ngoại tệ.