Chính sách tín dụng ưu đãi với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chính sách tín dụng ưu đãi với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 26/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 triển khai từ năm 2021 đến năm 2025.