Sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí sử dụng, sử dụng quá hạn ngân quỹ nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí sử dụng, sử dụng quá hạn ngân quỹ nhà nước

Thông tư số 97/TT-BTC ngày 12/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước đã sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn.