Số doanh nghiệp thành lập và vốn mới đăng ký tăng mạnh

Số doanh nghiệp thành lập và vốn mới đăng ký tăng mạnh

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng khá so tháng trước cả về số doanh nghiệp (tăng 44,6%), vốn đăng ký (tăng 38%) và số lao động (tăng 30,2%). Số doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng 15,2% so tháng trước. Kết quả cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP.