Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế nếu dịch COVID-19 được khống chế

Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế nếu dịch COVID-19 được khống chế

Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch COVID-19 tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Tổng cục Thống kê đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng với dự kiến nếu dịch COVID-19 được khống chế kịp thời trong quý II/2020, hoặc kéo dài sang quý III năm 2020.