Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Theo Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn của tỉnh đạt mức tăng trưởng trên 9%/năm. Hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng để đưa vào hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh Phú Yên.