Thu ngân sách tháng 10 ước đạt 108,987 tỷ đồng

Thu ngân sách tháng 10 ước đạt 108,987 tỷ đồng

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước 3.115 tỷ đồng, lũy kế ước 29.520 tỷ đồng (đạt 91,28% kế hoạch, tăng 48,64% so với cùng kỳ). Thu ngân sách ước thực hiện tháng 10 đạt 108,987 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng 3.798,254 tỷ đồng (đạt 101,1% so dự toán tỉnh giao, bằng 89,8% dự toán thành phố xây dựng).