Quảng cáo
Yêu cầu xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên trong hoạt động kiểm toán

Yêu cầu xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên trong hoạt động kiểm toán

Xét đoán chuyên môn là yêu cầu cần thiết đối với các kiểm toán viên để tiến hành một cuộc kiểm toán. Thực tế cho thấy, trong quá trình kiểm toán, việc giải thích các yêu cầu đạo đức liên quan, chuẩn mực và quyết định kiểm toán không thể đạt được nếu không áp dụng kinh nghiệm và xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên. Bài viết trao đổi về các vấn đề chung liên quan đến xét đoán chuyên môn trong cuộc kiểm toán, đồng thời đưa ra các lưu ý đối với kiểm toán viên trong việc sử dụng xét đoán chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của mình.