Xóa bỏ rào cản phát triển tài chính vi mô

Xóa bỏ rào cản phát triển tài chính vi mô

Thời gian qua, tài chính vi mô ở nước ta vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng, một trong những nguyên nhân căn bản là rào cản về pháp lý quy định đối với hoạt động của mô hình này.
Khơi thông dòng vốn tín dụng cho công tác xóa đói giảm nghèo

Khơi thông dòng vốn tín dụng cho công tác xóa đói giảm nghèo

Trong những năm qua, nhiều chính sách xóa đói giảm nghèo đã được thực hiện hiệu quả, trong đó, chính sách tín dụng là một trong những “trụ cột” của hệ thống chính sách giảm nghèo ở Việt Nam. Dòng vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần quan trọng cùng các dòng vốn đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp và người dân, giúp Việt Nam hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng nghèo...