Đề xuất sửa 5 luật thuế: Có tăng, có giảm

Đề xuất sửa 5 luật thuế: Có tăng, có giảm

Ý kiến chuyên gia cho rằng việc sửa đổi bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung 5 luật thuế, đặc biệt là các nội dung về ưu đãi thuế là một yêu cầu phù hợp với thực tiễn và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.