VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Nhà đầu tư phải tham gia Bảo hiểm bắt buộc

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Nhà đầu tư phải tham gia Bảo hiểm bắt buộc

Thi công xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, do đó việc mua bảo hiểm trong đầu tư xây dựng là hết sức cần thiết và đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư.

Hướng dẫn về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2016

Sản phẩm bảo hiểm mới dành cho người sở hữu xe Mercedes-Benz

Quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm

Quy định mới về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/12/2015

Lợi ích trong việc mua bảo hiểm

Những năm trở lại đây, nước ta có nhiều công trình xây dựng lớn đã và đang được thi công xây dựng, các công trình này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, như tai nạn lao động, cháy nổ, bão lụt… Nhiều rủi ro như vậy nhưng các nhà đầu tư lại rất ít quan tâm đến việc mua bảo hiểm xây cho công trình của mình. Nếu có sự cố lớn xảy ra thì kéo theo rất nhiều hệ lụy như nợ ngân hàng, không đủ khả năng thanh toán tiền công cho công nhân, hỗ trợ người bị nạn, và quan trọng là không đủ lực để tiếp tục thực hiện được công trình… dẫn đến phá sản. Như vậy, không những không thực hiện được nghĩa vụ với Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường nơi thi công xây dựng dở dang.

Nhằm hạn chế những rủi ro gặp phải trong đầu tư xây dựng, hạn chế thiệt hại cho các công ty đầu tư, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật Nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

Hạng mục công trình bắt buộc mua bảo hiểm

Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên. Còn nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Thời hạn, phạm vi bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất quy định.

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, trừ các tổn thất quy định.

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Mức tiền Bảo hiểm

Về số tiền bảo hiểm tối thiểu, đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, số tiền bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Như vậy, quy định về mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng của Chính phủ là phù hợp với thực tế hiện nay ở nước ta, giúp các nhà đầu tư chia sẻ rủi ro, giải quyết tổn thất trong trường hợp công trình, dự án xảy ra sự cố bất ngờ, không lường trước, đơn vị thi công không thể tự mình gánh chịu được.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM