Tạo “nền móng” vững chắc cho nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hà Huyền

Đổi mới phương thức hoạt động, lãnh đạo toàn thể hệ thống kho bạc phát huy sức mạnh đoàn kết đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện tổ chức bộ máy… là những mục tiêu cao nhất mà Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tiếp tục lãnh đạo đơn vị quyết tâm hoàn thành thắng lợi Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020.

Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng uỷ Bộ và các đ/c trong BCH Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng uỷ Bộ và các đ/c trong BCH Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương khép lại với thành công như mong đợi. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu 18 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, để hiện thực hóa Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, hơn 120 đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; 100% các cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Một chỉ tiêu quan trọng khác được Đại hội đưa ra là quyết tâm phấn đấu 100% các chi bộ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề này hàng quý. Bên cạnh đó, hàng năm, ít nhất 90% chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; ít nhất 95% đảng viên xếp loại “đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Về công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ mới, cử ít nhất 100 quần chúng ưu tú đi bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng; kết nạp từ 40 đến 50 đảng viên mới và 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức. Cùng với đó, mỗi chi bộ được Đảng ủy kiểm tra, dự sinh hoạt ít nhất 2 lần trong nhiệm kỳ và được giám sát 1 lần/năm.

Cùng với các chỉ tiêu trên, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chính trị thường xuyên của đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ, kế toán nhà nước, huy động vốn cho NSNN…

Không chỉ có vậy, Đảng bộ tiếp tục tập trung triển khai Đề án cải cách quản lý ngân quỹ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và đề án Tổng kế toán Nhà nước. Qua đó, cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình tài chính, NSNN phục vụ công tác quản lý điều hành, hoạch định chính sách, đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính Nhà nước.

Hơn nữa, Đảng bộ tập trung trí tuệ để thể chế hóa các nội dung, định hướng của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 thành các cơ chế, chính sách cụ thể. Trong đó, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý ngân quỹ để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước; xây dựng các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính nhà nước trong Luật bổ sung, sửa đổi Luật Kế toán…

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng; xây dựng chương trình công tác Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đảng và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc kiểm tra thường xuyên việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ngày càng tốt hơn.

Song song với đó, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng trong suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương tiếp tục tập trung triển khai Đề án cải cách quản lý ngân quỹ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và đề án Tổng kế toán Nhà nước. Qua đó, cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình tài chính, NSNN phục vụ công tác quản lý điều hành, hoạch định chính sách, đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính Nhà nước.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và toàn Đảng bộ, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước duy trì nề nếp sinh hoạt xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng chi bộ; tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, tính chiến đấu của từng chi bộ… Đặc biệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính với phương châm “giám sát phải mở rộng”... kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước sẽ thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên về vai trò công tác dân vận; Lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; Thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Quy chế công khai, dân chủ trong hoạt động nội bộ, trọng tâm là công tác cán bộ, quản lý tài chính…

Có thể nói, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 có ý nghĩa quyết định đến thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, Đảng bộ sẽ tập trung cao độ trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cơ quan Kho bạc Nhà nước vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.