Thu - chi ngân sách nửa tháng đầu năm 2013

Theo VnEconomy

Từ 1/1/2013 đến 15/1/2013, trong vòng nửa tháng, tổng thu NSNN ước tính đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% dự toán năm, tổng chi NSNN ước tính đạt 33,9 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm.

Thu 1,4 nghìn tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trong 15 ngày

Cân đối thu chi ngân sách nửa đầu tháng 1/2013 thâm hụt 8,2 nghìn tỷ đồng.


Trong tổng số thu NSNN, thu nội địa đạt 17,5 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 3 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 5 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 6,1 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,6%.

Ngoài ra, thu thuế thu nhập cá nhân là 1,4 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 380 tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm; thu phí, lệ phí 185 tỷ đồng, bằng 1,8% dự toán năm.

Với số thu NSNN ước tính đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, số chi NSNN ước tính đạt 33,9 nghìn tỷ đồng, cân đối thu chi ngân sách nửa đầu tháng 1/2013 thâm hụt 8,2 nghìn tỷ đồng.

Trong khoản chi ngân sách thì phần chi đầu tư phát triển chiếm 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 2,9%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 24,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán năm; chi trả nợ và viện trợ 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán năm.

Trên đây là những con số cho thấy mặt bằng thu - chi NSNN ngay trong những ngày đầu năm 2013, từ đó các bộ, ngành sẽ có phương hướng phấn đấu để đạt chỉ tiêu thu chi NSNN do Quốc hội giao.