Thực hiện chức năng điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thực hiện chức năng điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một trong những sửa đổi quan trọng nhất là Dự thảo Thông tư bổ sung thêm quy định về trách nhiệm trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ (Điều 23) và bãi bỏ quy định về trách nhiệm của Vụ Quản lý ngoại hối (Điều 23).

Theo NHNN Việt Nam, ngày 7/2/2014, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định 145/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ. Trong đó, Vụ Chính sách tiền tệ sẽ có thêm một số nhiệm vụ, chức năng liên quan đến điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Cũng trong ngày 7/2/2014, Thông đốc ban hành tiếp  Quyết định 146/QĐ-NHNN về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thị trường và tỷ giá từ Vụ Quản lý ngoại hối sang Vụ Chính sách tiền tệ.

"Do vậy, quy định về chức năng nhiệm vụ của các Vụ tại Thông tư số 02/2012/TT-NHNN cần được sửa đổi để phù hợp với các nhiệm vụ thực hiện theo 02 Quyết định nói trên", NHNN Việt Nam cho biết.

Vì vậy, Điều 24 cần được sửa đổi theo hướng chuyển chức năng điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ sang Vụ Chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, cũng theo Ngân , các quy định trách nhiệm liên đến việc xác nhận trạng thái ngoại hối và phối hợp liên quan đến các sản phẩm phái sinh được lược bỏ do quy định tại các văn bản khác để bảo đảm tính bền vững của Thông tư.

Theo đó, Điều 24 quy định về trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ 1. Thông báo cho Sở Giao dịch tỷ giá bình quân liên ngân hàng trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và chính sách tỷ giá,  phương án can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

2. Phối hợp với Sở Giao dịch trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch hối đoái của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài”.

Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi quy định về trách nhiệm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài (Khoản 1 Điều 21) theo hướng cụ thể hơn. Theo Ngân hàng Nhà nước,  ngoài văn bản, hồ sơ, trong giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài còn có số liệu về trạng thái ngoại tệ được gửi kèm theo đơn xin mua, bán ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên tại Thông tư 02 mới chỉ quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với các văn bản, hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, Dự thảo Thông tư bổ sung thêm trách nhiệm của các đơn vị đối với các “số liệu” gửi đến Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Điều 21 được sửa đổi, bố sung như sau:

“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm về:

a) Tính xác thực đối với thẩm quyền của các cán bộ liên quan trong các giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước

b) Tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, và chấp hành đúng thời gian yêu cầu đối với các văn bản, hồ sơ, số liệu gửi đến Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm về những thông tin không được cập nhật tại Điều 19 Thông tư 02/2012/TT-NHNN”.