Thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

PV.

(Tài chính) Để trả lời vướng mắc của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu chi tiết linh kiện, vật tư lắp đặt đồng bộ Dự án tổ hợp Bô xít nhôm Tân Rai, Lâm Đồng thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13702/BTC-TCHQ hướng dẫn.

Bộ Tài chính cho biết, dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đã được quy định cụ thể tại Khoản 7 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010). Theo đó, dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án bao gồm:

Một là, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tàng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định của dự án;

Hai là, nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm nêu tại điểm b nêu trên để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định của dự án;

Danh mục nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ba là, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. Danh mục vật tư xây dụng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thống nhất với ý kiến của Bộ Công Thương là các chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu đồng bộ thuộc Dự án Bô xít Tân Rai, Lâm Đồng nêu trên có thể xem xét như loại trong nước chưa sản xuất được vì nếu sản xuất trong nước thì sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính đồng bộ của Dự án. Bộ Công Thương và Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác nhận này.

Căn cứ vào những quy định trên, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý miễn thuế nhập khẩu theo chế độ quy định cho số linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồng bộ với thiết bị của Dự án tổ hợp bô xít nhôm Tân Rai, Lâm Đồng.