Tình hình giá vàng 10 tháng đầu năm 2012

Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính)

Giá vàng

 

Giá vàng (triệu đồng/lượng)

Tháng 1/2011

35,26

Tháng 2/2011

36,43

Tháng 3/2011

37,16

Tháng 4/2011

37,26

Tháng 5/2011

37,54

Tháng 6/2011

37,86

Tháng 7/2011

38,83

Tháng 8/2011

44,79

Tháng 9/2011

46,58

Tháng 10/2011

44,05

Tháng 11/2011

45,46

Tháng 12/2011

43,76

Tháng 1/2012

43,75

Tháng 2/2012

44,89

Tháng 3/2012

44,23

Tháng 4/2012

43,05

Tháng 5/2012

41,59

Tháng 6/2012

41,92

Tháng 7/2012

41,79

Tháng 8/2012

42,98

Tháng 9/2012

46,35

Tháng 10/2012

47,36