Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/8/2012 đến ngày 31/8/2012

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2012 (từ 16/8 đến 31/8) đạt gần 11,23 tỷ USD, tăng 22,2% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2012.

Như vậy, tính đến hết tháng 8/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 148,04 tỷ USD, tăng 13% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước, trong đó: xuất khẩu đạt 74,09 tỷ  USD, tăng 19% và nhập khẩu đạt 73,96 tỷ USD, tăng 7,5%.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại theo kỳ từ kỳ 1 tháng 1/2012 đến kỳ 2 tháng 8/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/8/2012 đến ngày 31/8/2012 - Ảnh 1

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 thặng dư 339 triệu USD. Như vậy, tính trong 8 tháng/2012 cả nước xuất siêu 134 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2012 đạt gần 5,71 tỷ USD, tăng 26,6% so với kỳ 1 tháng 8/2012.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao trong kỳ như: dầu thô tăng 213 triệu USD; hàng dệt may: tăng 136 triệu USD; gạo tăng 76 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 65 triệu USD; hàng thủy sản tăng 58 triệu USD;…

Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất

8 tháng/2011 và 8 tháng/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/8/2012 đến ngày 31/8/2012 - Ảnh 2

 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,2 tỷ USD, tăng 20,7% so với kỳ 1 tháng 8/2012, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2012 của khối doanh nghiệp này lên 40,65 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 54,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2012 đạt 5,52 tỷ USD, tăng 18% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 8/2012.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 8/2012 bao gồm: phương tiện vận tải & phụ tùng: tăng 386 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 153 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện tăng 65 triệu USD;… Tuy nhiên, trong kỳ có một số nhóm hàng có kim ngạch giảm so với kỳ trước như: dầu thô giảm 80 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 30 triệu USD.

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 8/2012, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 73,96 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất

8 tháng/2011 và 8 tháng/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/8/2012 đến ngày 31/8/2012 - Ảnh 3

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ đạt 2,7 tỷ USD, tăng 5,3 % so với kỳ 1 tháng 8/2012, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của  khối này trong 8 tháng/2012 lên 38,57 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,2% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

 

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 8 VÀ  THÁNG NĂM 2012

 

 

 

 

 

Stt

Chỉ tiêu

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)

 

1

I.1

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8/2012 (Triệu USD)

10.308

2

I.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 8/2012 so với tháng 7/2012 (%)

1,2

3

I.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 8/2012 so với tháng 8/2011 (%)

9,7

4

I.4

Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2012 (Triệu USD)

74.089

5

I.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2012 so với cùng kỳ năm 2011 (%)

19,0

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)

 

6

II.1

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 8/2012 (Triệu USD)

10.257

7

II.2

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 8/2012 so với tháng 7/2012 (%)

6,7

8

II.3

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 8/2012 so với tháng 8/2011 (%)

1,8

9

II.4

Tổng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng/2012 (Triệu USD)

73.955

10

II.5

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu 8 tháng/2012 so với cùng kỳ năm 2011 (%)

7,5

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)

 

11

III.1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 8/2012 (Triệu USD)

20.565

12

III.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 8/2012 so với tháng 7/2012 (%)

3,9

13

III.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 8/2012 so với tháng 8/2011 (%)

5,6

14

III.4

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng/2012 (Triệu USD)

148.044

15

III.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng/2012 so với cùng kỳ năm 2011 (%)

13,0

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)

 

16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 8/2012 (Triệu USD)

52

17

IV.2

Cán cân thương mại 8 tháng/2012 (Triệu USD)

134